نام فایل دانلودی: داوري در تجارت الكترونيك در ایران و حقوق بين الملل…

داوري در تجارت الكترونيك در ایران و حقوق بين الملل...

داوري در تجارت الكترونيك در ایران و حقوق بين الملل…

فهرست مطالب
چکيده.. ۱
شرح موضوع و ضرورت تحقیق.. ۲
بخش اول : داوری و شیوه های حل اختلاف در تجارت بین الملل و و تجارت الکترونیک
فصل اول : مبانی ماهوی در تجارت الکترونیک.. ۵
مبحث نخست: زمان و مکان ارسال ووصول ارتباطات الکترونیکی.. ۵
گفتار نخست: زمان و مکان تشکیل قرارداد.. ۵
بند نخست: آثار و نتایج مترتب بر تعیین زمان و مکان وقوع قرارداد ۶
بند دوم: اختلافی بودن مساله و مبانی اختلاف.. ۷
گفتار دوم: زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی در عهد نامه…

نام فایل دانلودی: خريد دين در معاملات بانكي …

خريد دين در معاملات بانكي ...

خريد دين در معاملات بانكي …

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه۱
تبیین موضوع و اهمیت و ضرورت آن۱
سؤال ها و فرضیه‌ها۴
پیشینه و روش تحقیق۵
فصل اول: ماهيت خريد دين و مقايسه آن با نهادهاي مشابه
۱-۱ مباحث اصطلاحي۸
۱-۲ مباحث تاريخي۱۵
۱- ۳- مقايسه انتقال طلب و دين با ساير عقود مشابه۲۱
۱-۳-۱ مقايسه عقد ضمان با انتقال طلب و دين۲۱
۱-۳-۲ مقايسه عقد حواله با انتقال طلب و دين۲۴
۱-۳-۳ مقايسه Delegation با عقد حواله۳۱
۱-۳-۴ مقايسه تبديل تعهد با انتقال طلب و دين۳۲
۱-۴ تبيين سنتي مفهوم دين و تعهد و انتقال آنها از…

نام فایل دانلودی: حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل…

حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل...

حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل…

چکیده :
حقوق دیپلماتیک یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل است که هنجارها و قواعد مأموریت‌های دیپلماتیک را بیان می‌کند..حقوق دیپلماتیک از قدیمی‌ترین بخش‌های حقوق بین‌الملل است که پیدایش آن به پیدایش دولت و ضرورت برقراری ارتباط میان دولت‌ها برمی‌گردد. از دیرباز دولت‌ها برای ارتباط با یکدیگر گاه اقدام به تعیین نمایندگانی برای سفر به کشور دیگر می‌کردند. تنظیم روابط تجاری میان دو کشور و حمایت از مردم سرزمین خود که در آن…

نام فایل دانلودی: حمایت از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق…

حمایت از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق...

حمایت از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق…

فهرست مطالب
عنوان. صفحه
چکیده. ۱
مقدمه. ۳
‌أ-بیان مسئله……………………………………………………… ۳
‌ب-سؤالات تحقیق…………………………………………………….. ۸
‌ج-فرضيه‏هاي تحقیق.. ۸
‌د-پیشینه تحقیق……………………………………………………. ۸
۱- تحقیقات داخلی. ۸
۲- تحقیقات خارجی. ۱۲
ه- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۱۳
‌و-اهداف تحقیق……….. ۱۵
‌ز-روش تحقیق……….. ۱۶
‌ح-محدوده زمانی و مکانی تحقیق.. ۱۷
‌ط-ساماندهی تحقیق.. ۱۷
بخش اول: کلیات و مفاهیم. ۱۸
فصل اول- تعاریف و…

نام فایل دانلودی: دعوای جمعی در نظام حقوقی ایران …

دعوای جمعی در نظام حقوقی ایران ...

دعوای جمعی در نظام حقوقی ایران …

چکیده
دعاوی جمعی، یک رویه قانونی برای طرح دعاوی تعداد زیادی از افراد، علیه خوانده واحد در یک دادرسی می­باشد. در این شکل اقامه دعوا یک نفر یا بیشتر به عنوان خواهانِ نماینده از سوی خود و تعدادی از افراد، در خصوص ادعای مشترک اقامه دعوا می­کند. اعضای گروه اگر چه در بیشتر موارد نقش فعالی در دادرسی ندارند، اما به نتیجه حاصل از دادرسی ملزم می شوند. این شیوه اقامه دعوا ابزاری کارآمد برای احقاق حق تعداد زیادی از افراد با هدف کاهش هزینه­ها و…

نام فایل دانلودی: دعوای استرداد در ورشکستگی…

دعوای استرداد در ورشکستگی...

دعوای استرداد در ورشکستگی…

 چکیده
با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد ۵۲۸ الی ۵۳۵ را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از…

نام فایل دانلودی: داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )…

داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )...

داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )…

چکیده:
پیدایش داوری برای جامعه های انسانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند چرا که زندگی انسان –به هر دلیلی –زندگی اجتماعی است و نیازهای گوناگون انسان در سایه اجتماع و تعاون و همکاری برآورده می شود و لازمه زندگی اجتماعی ، وجود برخوردها و اصطکاک میان منافع و خواسته های افراد جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر است . که یکی از مسالمترین راه حل این مناقشات می تواند نهاد داوری باشد.حل اختلاف از طریق…

نام فایل دانلودی: راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي (با تاکید بر شروط ثبات و التزام)…

راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي (با تاکید بر شروط ثبات و التزام)...

راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي (با تاکید بر شروط ثبات و التزام)…

چکيده
يکي از راه‌هاي تأمين اعتبار کشورهاي در حال توسعه يا جهان سوم، جذب سرمايه خارجي است. بر اين اساس، جبران عقب‌ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، در گرو تعامل دو گروه سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار است. تسريع در ورود سرمايه‌گذاري، با تضمين امنيت سرمايه‌گذاري و حمايت قانوني از سرمايه‌گذار، مي‌تواند منافع متقابل کشورهاي ميزبان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي را تأمين کند.ديوان‌سالاري بسيار پيچيده و پر افت و خيز در نظام…

نام فایل دانلودی: راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف…

راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف...

راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف…

چکیده
سنت وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول ساهای متمادی علی الخصوص پس از اسلام منشا اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهایی همچون عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته امروز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی موقوفات روبروست .انجام این مهم مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای…

نام فایل دانلودی: راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم…

راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم...

راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم…

چکیده
امنیت و ترس از جرم دو مقولة متمایز است که نزد شهروندان یک جامعه واجد اهمیت بسیار است. از آنجا که پدیدة ترس از جرم گاه بیش از خود جرم زیان می رساند و کاهش کیفیت زندگی شهروندان را به همراه دارد، مبارزه با جرم و برقراری امنیت عینی، بدون توجه به ترس از جرم تلاشی ناتمام است. به این دلیل امروزه جرم و ترس از جرم بیش از پیش به یکی از اصلی ترین نگرانی‌هاي دولت‌ها تبدیل شده است و هر یک به فراخور امکانات و شرایط خود نهادهایی را جهت رفع این معضل…