نام فایل دانلودی: مكانيابي پاركينگ طبقاتي با استفاه از مدل فازي AHP و OWA (مطالعه موردي: ناحیه ۶ منطقه ۳ شهر تهران)….

مكانيابي پاركينگ طبقاتي با استفاه از مدل فازي AHP و OWA (مطالعه موردي: ناحیه 6 منطقه 3 شهر تهران)....

مكانيابي پاركينگ طبقاتي با استفاه از مدل فازي AHP و OWA (مطالعه موردي: ناحیه ۶ منطقه ۳ شهر تهران)….

 عنوان
فهرستمطالب
فهرستجداول
فهرستنمودارها
 فهرستمطالب
فصلاول: کلیاتتحقیق
۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیانمسئله)مسالهاصلیتحقیق (
۱-۳ اهمیتوضرورتتحقیق
۱-۴اهدافتحقیق
۱-۴-۱هدفعلمیتحقیق
۱-۴-۲هدف کاربردیتحقیق
۱-۵سوالاتتحقیق
۱-۶فرضیاتتحقیق
۱-۷روش انجام تحقیق
فصلدوم: ادبیاتومبانینظريتحقیق
۲-۱مقدمه
۲-۳بررسیسوابقمطالعاتی
۲-۲-۱پیشینه تحقیق مکانیابی
۲-۲-۲پیشینه تحقیق مکانیابی پارکینگ به کمک GIS و مدل فازی
فصلسوم: روشتحقیق
۳-۱مقدمه
۳-۲روشتحقیق
۳-۳مفاهیموتعاریف…

دسته‌هادسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *