نام فایل دانلودی: مدلسازی و شبیه سازی کنترلر اینورتر سه سطحی….

مدلسازی و شبیه سازی کنترلر اینورتر سه سطحی....

مدلسازی و شبیه سازی کنترلر اینورتر سه سطحی….

 فهرست مطالب
فصلاول:کلیات تحقیق. ۲
۱-۱-مقدمه. ۲
۱-۲شرحوتوصيف :۲
۱-۳-مروریبراینورترها. ۳
۱-۳-۱-اینورتر تکفاز. ۵
۱-۳-۲-اینوترپل تکفاز. ۷
۱-۳-۳-اینوتر تکفاز PWM.. 9
۱-۳-۴-اینورتر سه فاز. ۱۰
۱-۳-۵-اینورتر با تشدید سری. ۱۵
۱-۳-۶-اینورترهای منبع جریان. ۱۵
۱-۳-۷-اینوتر منبع جریان سه فاز. ۱۶
۱-۳-۷-مقایسه محرکه های اینورتر منبع جریان و ولتاژ. ۲۱
۱-۳-۸-اینورترهایچندسطحی. ۲۲
۱-۴-انواعاینورترهاچندسطحیازنظرساختار. ۲۳
۱-۴-۱-ویژگیاینورترهایچندسطحی. ۲۳
۱-۴-۲-مزایاومعایباینورترهایچندسطحی….

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *