نام فایل دانلودی: تقسیم اموال مشترک و شیوه‌های آن در فقه امامیه و حقوق ایران…

تقسیم اموال مشترک و شیوه‌های آن در فقه امامیه و حقوق ایران...

تقسیم اموال مشترک و شیوه‌های آن در فقه امامیه و حقوق ایران…

 
فهرست مطالب
چکیده. ۱
مقدمه. ۲
بیان مسئله. ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق. ۴
روش انجام تحقیق. ۴
پیشینه تحقیق. ۵
سوالات و فرضیه‌ها. ۵
ساماندهی و ساختار تحقیق. ۶
فصل نخست: مفهوم شناسی و شیوه‌های مشترک تقسیم اموال در حقوق مدنی و فتاوی مشهور فقها. ۷
۱-۱-مفهوم شناسی. ۸
۱-۱-۱- واژگان اصلی. ۸
۱-۱-۱-۱- مال. ۸
۱-۱-۱-۲- مال منقول وغیر منقول. ۱۴
۱-۱-۱-۳- مال مشاع و مال مفروز. ۱۹
۱-۱-۱-۴- حق عینی و حق دینی. ۲۱
۱-۱-۱-۵- اموال مادی واموال غیر مادی. ۲۸
۱-۱-۱-۶- تقسیم اموال مشاع. ۳۰
۱-۱-۲- واژگان…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *