نام فایل دانلودی: باند پرواز

باند پرواز

باند پرواز

– باندپرواز
باندپروازشامل:
-۱ اجزاءمتشكلهباند
-۲ طولديددرباند
-۳ پروفيلطوليباند
-۴ حداقلفاصلهبينمحورهايدوباندموازيكهبهترتيبدرذيلشرحدادهميشود.
– اجزاءمتشکلهباند
– نوارمقاوموسط
نيروهايناشيازوزنهواپيمامستقيماًرويايننوارواردميگردد. ضخامتايننواردرمقابلوزنهواپيمامحاسبه
ميشود.
-شانهها۱۶
ضخامتشانههادرمقابلوزناتومبيلهاييكهجهتنگهداريفرودگاهرفتوآمدميكنندمحاسبهميگردد….

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *